Lamu Town

Kenya 2009

Keith Levit Photography

klevit@shaw.ca