Lamu Town

Kenya 2009

Keith Levit Photography

46
47
48
49
50
klevit@shaw.ca